Графоаналитичко цртање праве-Kоефицијенти праве
Графички начин цртања праве коефицијентима једначине праве

Mетод  рада-коефицијенти праве.
Техника рада -графоаналитикa;
потребнa величинa: jeдначина праве f(x)=kx +n.

Да би нацртали праву познате једначине у координатном систему xOy прво се графички одреди правац једначине праве(k), а затим одредити  и вредност слободног члана  n једначине праве на y oси. Да би то урадили, најпре, нацртати помоћни правоугли  ∆ABC  јединичне странице AB:

∆ABC –помоћни троугао:  основна страница AB=1 и наспрамна страница BC=K. Бројну вредност коефицијента k=BC  одређује ордината тачке
C( xB ,k) и произвољна апсциса xB, a  страницу AB=1  цртамо на х оси:

 Zadatak
Графоаналитичком методом нацртати праву f12(x)=-2x+3,  f23(x)=3x-1
i  f31(x)=(3/4)x +(23/4)  у равни координатног система xOy.

Израда
-На х оси се црта јединични правоугли троугао за сваки коефицијент правца праве, a на y оси наноси  вредност  n:  n12 , n23 , n31  једначина правих. Следи слика:

У следећем кораку правац АK12 , АK23  и АK31  паралелно преносимо до одговарајућих тачака: N12 , N23 , N31 , претходно нанетих на у осу.
Следи коначно решење:

Контрола способности ока при опажању:
-На задњој слици око нам је преварено: изгледа да правац АK23  није паралелан са правом f23(x), а јесте.

Аутор:
Срдачан поздрав и добро здравље,
дипл. маш. инж. Mладен Поповић

Advertisements