Nova referentna svetska valuta-predlog i moguće rešenje

              Nova referentna svetska valuta-predlog i moguće rešenje
Predlog za novu svetsku referentnu valutu, novo sredstvo plaćanja roba i usluga, nove vrednosti i zadaci valute

                                                       UVOD

Uloga i učešće energije u nastanku materijalnih dobara, u procesu razmene dobara i sluga:

-Materijalno dobro čoveku je potrebno . U suštini interes i dobro su energija i materija. Energija je osnova u stvaranju dobara, kao što je osnova crna energija i crna marerija u oblikovanju kosmosa; energija je izvršilac, moć, pri formiranju i oblikovanju materije. Pri formiranju materijalnog dobra i obavljanju usluga vrši se rad, troši energija i snaga.

Energija je zaleđina i duhovnog, intelektualnog dobra. Materijalno i duhovno uvek prati utrošak nekog vida energije. Rad i usluge se mogu preračunati u jedinicu snage: trajna mehanička snaga čoveka je 70w, a obrnuto- energija iz snage.

Iza svakog činioca proizvodnje stoji energija: predmeta rada, oruđa za rad, radna snaga, čovek,  i u nastanku i u primeni. Energija je obeležje svakog predmeta rada, pokretač oruđa(M=F*r, F*s) pri oblikovanju i formiranja kvaliteta materijalnog dobra, a radna snaga(P=F*v) je brzina trošenja energije.
Ko je pokazatelj procesa razmene dobara i usluga? -Proces razmene materijalnih dobara i usluga se potvrđuje, registruje, potrošnjom energije.

Energija se troši na transport sirovina, gotovih proizvoda do skladišta, prodajnih mesta, do potrošača… Energija je potrebna za drumski, vodeni i vazdušni transport.. za osvetljenje ulica, škola,bolnica, domova… gradova.

Početku nove proizvodnje  neophodna je prethodna proizvodnja. Postojanje svih faza proizvodnje, na indirektan način, potvrđuje utrošena energija.
Navedeni procesi se mogu prikazati funkcijom nezavisno promenljive-energija.

Da bi se indirekno dala procena šta je urađeno u jednoj zemlji, da bi se procenila realna vrednost-snaga i moć nacionalne proizvodnje, razmena, potrošnja, vrednost i snaga domaće valute valja registrovati ukupnom potrošnjom energije. Najzastupljeniji vidovi energije su električna energija i energija od fosilnih goriva. U svakoj zemlji se zna mesečna i godičnja potrošnja energija i važno je znati te količine.

Elektroprivreda izdvaja dva mesta potrošnje el.energije, između svih drugih, mada bi trebalo izvršiti drugačiju podelu potrošnje energije:
-energija koja se troši u domaćinstvu za lične potrebe;
-energiju utrošenu u industriji(privredi).

-Primer potrošnje el. energije:
Cena 1KWh u Srbiji je 0,066 evra(10,05,2019), međutim, po raznim osnovama, 1KWh platimo 0,066 x 3 eura u zelenoj zoni.

Neka svako domaćinstvo u Srbiji potroši mesečno 300KWh(gornja granica zelene zone), godišnje je to 3600KWh(slučajna podudarnost sa brojem sekundi po času), a za dvadeset pet godina(vreme pune zrelosti jednog člana domaćinstva) je 90 000KWh. U Srbiji ima oko 3 000 000 domaćinstava (električnih brojila).

Zbirno je
3 000 000 x 90 000KWh=270 000 000 000KWh=270 000 GWh( deo vrednosti domaće valute) ili:
a) 54 000 GWh za pet godina ili 54 000 GWh(3)eura=10 692 000 000 eura;
b) 162 000 GWh za petnaest godina ili
162 000 x 3eura=32 076 000 000 eura;
c) 270 000 GWh za dvadeset pet godina ili
270 000 x 3eura=53 460 000 000 eura.

Dakle, od 10,692 milijardi do 53,46 milijardi eura se u ovom vremenskom intervalu ostvari, dakle samo deo vrednosti ukupne proizvedene i utrošene energije u Srbiji , odnosno samo deo  materijalnih dobara, roba…čija se vrednost ne gubi ni u inflaciji ni van nje.

Sabiranjem potrošene navedene energije u svim zemaljama( na planeti) daće deo ukupne svetske potrošnje energije .

Merenje snage(moći) privrede i društva jedne zemlje količinom potrošene el. energije nije veliki problem: postoji registrovana potrošnja el. energije , a merenje i proračun potrošnje je, danas, lakši nego što je proračun cene robe po vrednostima oslobođenog ugljen dioksida , što je bilo nezamislivo pre 100 godina. Skladištenje ogromnog broja podataka omogućiti će memorija i programi kompjutera-

Merenje i proračun utrošene energije treba da rade naučne institucije;
računati mesečne(u budućnosti dnevne)proizvedene,transpotovane, prodate i utrošene količina el energije i energije nastale sagorevajem fosilnih goriva(drugi deo vrednosti domaće valute): dizel goriva, benzina, plina, uglja… Proračun neće biti složen, ali će biti obiman.

Računom dobijena svetska potrošnja fosilnih goriva (grama ili metara kubnih) po kw snage ili  po kwh rada toplotnih motora  preračunaće se u kw ili kwh el. energije.
-Snaga toplotnih motora po jedinici utrošenog goriva se evidentira na mestu proizvodnje vezila, na mestima tehničkih pregleda, registracije vozila i na osnovu elektronskog praćenja rada motora.

Kako je jedinica za energiju kwh, može se uzeti da je i deo osnovne vrednosti materijalnog dobra i usluga- kwh.

                                               ROBA-NOVAC

Osnovna vrednost dobara i usluga i njeno izražavanje novcem
-Roba, usluge i novac su tesno vezane. U procesu razmene dobara i usluga novac je sredstvo razmene-sredstvo plaćanja. Kako bi novac obavio ovaj zadatak, dodeljuje mu se apstrakno svojstvo „nosača“ vrednosti roba i usluga.
Ova vrednost je bila primarna na samom početku upotrebe novca. Očekivalo se da se, u procesu razmene dobara i usluga, vrednost novca podudara sa vrednošću roba i usluga.

Osnovna vrednost robe zavisi od vrste robe, od kvaliteta proizvodnje, transporta i skladištenja; vrednost robe je različita od vrste do vrste, od vrste do vrste angažovanih sredstava-oruđa za rad, vrste usluga i utrošene radne snage. Oplemenjivanje i povećanje vrednosti robe u procesu njenog stvaranja  je prirodan i zdrav proces.
Ovako zamišljenu vrednost dobara i usluga nazvao bih osnovnom vrednošću.

Pošto novac u procesu razmenene dobara i usluga treba da izrazi vrednost dobara i usluga i njemu treba dodeliti naziv:“Osnovna vrednost novca“.

Dodatna vrednost.
Kako se društvo razvijalo stvari postaju složenije.
Tokom istorije obim razmene dobara i usluga, obim ponude i potražnje se povećavao. Roba i novac ne ostaje na svojoj osnovnoj vrednosti; roba, usluge, u uslovima ponude i portažnje formiraju svoju dodatnu vrednost.

Ako se na tržištu ponudom ne može pokriti potražnju, tada se za robu daje više novca. Roba stiče dodatnu vrednost, a dodatna vrednost novca se toliko smanjuje; pošto-poto nudimo pare – samo da dođemo do robe.

Promena dodatne vrednosti je zdrava ako je ponuda i potražnja razložna i prirodna: različita sezonska ponuda i potražnja, prekid proizvodnje-kvarovi na postrojenju, veća ili manja proizvodnja-elementarne nepogode, uništeni usevi, rodna godina…Dodatna vrednost novca je funkcija ponude i potražnje.

Mana dodatne vrednosti robe i usluga je što nije ograničena: može da opada, raste do neslućenih granica.

                                                  ROBA-NOVAC-VALUTA

Rešenje mana svetskih valuta – novo sredstvo plaćanja
Mane
Novac je 1971 godine pokazao da  nije dorastao novom dobu i da njegova vrednost ne prati stvarne vrednosti  ponude i potražnje. Novac se pokazao primitivan u proceni sopstvene vrednosti na osnovu ponude i potražnje, jer nije u stanju da”razlikuje”stvarno poreklo od lažnog porekla novca, stvarnu ponudu i potražnju od nameštene-intrigantne ponude i potražnje i što se u pojedinim okolnostima ne prepoznaje uloga njegove vrednosti.

 Od nove svetske valute se traži da njena vrednost bude  parametar koji stvarno pokazuju suštinu i snagu proizvodnje, razmenu dobara i usluga-ponudu i potražnju, potrošnju u privredi i društvu.

Dosadašnje valute, sa zlatnom ili bez zlatne podloge, iz raznoraznih razloga, ne mogu biti pouzdano sredstvo plaćanja; sve valute imaju osobinu brze promene dodatne vrednosti- lake padove i skokove vrednosti, od maksimuma do minimuma. Novacu se, u takvim ekstremima, potiskuje osnovnu vrednost i to mu je velika mana.

U praksi ovaj minimum ide do granice neupotrebljivosti vrednosti novca, jer se više ne „vidi“ njegova osnovna vrednost već je, praktično, upotrebljiva samo dodatna minimalna; osnovna vrednost je zaboravljena i zanemarena u odnosu na aktuelnu„beskonačno“ minimalnu dodatnu vrednost novca.

Neupotrbljivu dodatnu minimalnu vrednost novca videli smo u inflaciji: svakodnevno smo odlazili u prodavnicu sa novčanicama od milion ili pedeset moliona dinara da bi kupili hled i mleko, Dodatna vrednost je u ovim uslovima dominanta, ali se ogromnom brzinm topi, tako da je proces robno-novčane razmene obesmislen jer se odvija bez onovne vrednosti robe(novca)

U uslovima inflacije osnovna cena robe postaje apsurdna i nebitna, jer nema praktičnog parametra preko koga bi je registrovali na tržištu. Roba se šalje na tržište da bi se prodala njena osnovna vrednost, ali,praktično, prodaje se dodatna vrednost-tržišna vrednost. Osnovna vrednost robe( najvažnija vrednost) se gubi-potisnuta je, a time se gubi i valjana mogućnost poređenja vrednosti različitih ili istih vrsta, niti je moguće porediti istu vrstu rada na različitom tržištu. Gubi se dobit i mogućnost obnavljanja proizvodnje.

Domaći papirni novac često, u procesu razmene dobara i usluga, ponude i potražnje, svoju dodatnu vrednost  formira i dejstvom prinude ili sile sa tržišta novca:
-Promene vrednosti novca nastaju uvođenjem sankcija, zabranom uvoza i izvoza.
-Dejsto politike centralnih i lokalnih banaka, dejstvom tržišnih zakona regiona-unija… pojedinačno, ili zajedno,  uništava se osnovna vrednost dobara, novca, privreda i društvo.

Dodatna vrednost novca se mora  izražavati parametrom koji je neutralan,uvek uočljiv i  nepromenljiv,čak i kada postoje uslovi da dodatna vrednost počne dobijati neprirodnu, veštačku vrednost.

Dobra valuta mora posedovati taj parametar ; minimalna vrednost novca treba da bude jednaka osnovnoj vrednosti, da se uvek ponaša  kao entropija: porast kvaliteta proizvoda-rast osnovne vrednosti vrednosti proizvoda, bez obzira na rast dodatne vrednosti.
Novac treba da obavlja funkcije za koje je i stvoren.

                                                  REFERENTNA VALUTA

Rešenje za novu svetsku valutu je nova referentna valuta koja mora imati svojstvo nezavisno promenljivog parametra, bez navedenih mana koje imaju sve trenutne valute.

Rešenje za novu referentnu valutu:
Osnovno obeležje valute je njena vrednost. Da bi se odredila vrednost  valute, mora postojati jedinica mere za referentnu valutu. Svakako, referentna jedinica mere će biti veličina koja je sama po prirodi nepromenljiva. Ima li u prirodi stvari sa nepromenljivim vrednostima? -Imamo je: energija, tj. njena jedinica mere kwh.

U gornjem primeru je navedeno da u Srbiji domaćinstva kupuju svakog meseca, svakih pet, petnaest, dvadeset pet…godina  robu nepromenljive osnovne vrednosti(10, 692milijardi , 53,4milijardi… eura), istovremeno se, na navedene iznose ili navedenu robu može pouzdano osloniti ekonomija Srbije.

Nameće se struktura nove valute. Strukturu čini osnovna i dodatna vrednost. Obe su merljive sa kwh energije.

Novu referentnu valutu ću u daljem tekstu zvati El. Brojna vrednost ela se oslanja na fizičku jedinicu energije kwh: 1el = 1kwh(jedinica obračunavanja). Svakako da je jednakost samo brojnih vrednosti , a ne dimenzionalnih veličina.

 Poređenje novca i ela:
Osnovno vrednost ela, tj. kwh je upotrebna vrednost
. Kada se izgube svi parametri za vrednovanje valute, elu ostaje upotrebna vrednost- kwh. Upotrebna vrednost kwh čuva osnovu vrednost robe. El je i valuta i roba. Kao roba ima nezamenljivu upotrebnu vrednost.

Papirni novac nema upotrebnu vrednost; on je kvalitetno nakićeno i obojeno parče papira. Pored slika, boje i drugih elemenata piše i brojna vrednost novčanice. Broj na novčanici ostaje isti ali je vrednost tog broja u odnosu na kvalitativnu i kvantitativnu vrednost robe, u različito vreme, različita.

Bilo bi interesantno pitanje:“Da li je vrednost skoka švajcarskog franka(krediti u francima) ubeležen u Knjigu svetskih rekorda?“ i “Da li je Evropa zbog toga bila u inflaciji, da li se videla i da li je priznata?“ Kvalitativna i kvantitavnivna vrednost roba i usluga u EU se nije mogao promeniti. Pa šta se onda desilo?-odgovorite sami.

Zlato, kao podloga novca, ima upotrebnu vrednost, ali je toliko ograničena i neupotrebljena; prava je šteta što vagoni tog plamenitog metala vekovima stoje u trezorima, a mogli bi se upotrebiti u pametnije svrhe.

Zlato nije nikakav pokazatelj ekonomije neke zemlje; država može ubiranjem velikog poreza kupiti veliku količinu zlata i u izveštajima podići vrednost domaće valute. Vrlo brzu će ta vrednost na tržištu opasti i time će napraviti veštaku inflaciju.
El  uvek pokazuje isto: veća proizvodnja električne energije, skoro, istovremeno je izazvana većom potrošnjom(čitaj potražnjom), veća potrošnja je na većoj proizvodnji i na većoj količini proizvedene robe. Veća količina robena tržištu ne može oboriti vrednost valute sa tog tržišta.

Vrednost ela raste kada proizvodnja el. energije raste, opada-kada proizvodnja el. energije opada.

Kupovinom zlata povećavamo količinu zlata, a ne povećavamo proizvodnju.
Nemoguće je, nepotrebno i štetno je obezbediti za svakog stanovnika planete zlatni iznos, na planeti imamo sedam milijardi stanovnika.

Danas, skoro, svaki stanovnik planete kupuje i troši električnu energiju. Svaki mesec obezbedi novac, a da nije svesta da plaća elom.

Ni nove “internet” valute ne mogu biti svetsko rešenje; svakako, nisu rešenje ni prostorno, ni vremenski.

Nove apstrakne valute koje se nude na internetu mogu biti upotrebljive u lokalu sa svojim dnevnim matematičkim vrednostima, prodavaće se, ali se kvalitet neće razlikovati od postojećih valuta. Internet valute nemaju upotrenbu vrednost i nisu sposobne da povežu svoju trenutnu vrednost sa vrednošću neke robe, recimo, sada i nakon dvadeset, trideset, sto…godina:

Niko živi ne zna šta se može kupiti za jedinicu “internet” valute( kao ni za današnju papirnu valutu) za sto godina, a neće se znati ni njena vrednost. Dok se, za sto, dvesta godina, za 1el može kupiti 1kwh el. energije.

Beleže se dnevni skokovi i padovi vrednosti internet valuta: http://www.novimagazin.rs/opusteno/bitkoin-izgubio-petinu-vrednosti .
Cena el. energije, tj. vrednost jednog ela nikad, i nigde, neće porasti ili opasti u jednom danu za 20% kao što se navodi u gornjrm linku za internet valutu „bitcoin“.
Problematično je što sama evidencija novca na računu nije pokazatelj kvaliteta razmene, već samo evidencija.

Energija, kao podloga novcu nema ni jednu manu. Život nikad ne može biti mana.
Niko do sada nije rekao:”Ne znam čemu služi struja, nafta, ne znam koliko vrede i šta ću sa njima ?”
El je neodvojiv od života i ne može ga lažno procenjivati. Njegova je suština život i ne postoji bolji i stabilniji parameter za registrovanje promena stanja u današnjoj proizvodnji, razmeni i potrošnji dobara i usluga.

Netačne procene vrednosti današnjih valuta.
U primitivnim društvima, a i danas, u malim zajednicama- tipa sela, veoma dobro se procenjuje vrednost roba, usluga i novca; svi znaju koliki su troškovi proizvodnje i koliko vredi roba. Razmena roba i usluga, u neposrednom kontaktu, obavlja se bez većih problema.

Vrednost novca se u tim sredinama veoma realno procenjuje. Sve dok je učesnicima razmene dobara poznata stvarna ponuda i potražnja, poznata cena koštanja proizvoda, realne su i procene valute.
Međutim, u ovakvim sredinama proces razmene dobara, ponudu i potražnju  niko sa strane ne registruje, dosta robe se ne pojavi i ne stigne ni na pijacu

U nerazvijenim zemljama(Srbija) , na primer, u poljoprivredi nisu registrovani svi proizvođači, nije registrovana trgovina pojedinim robama; prodaja pšenice je uglavnom registrovana, prodaja kukuruza, stoke .. delimično. Roba ne napušta ni ulicu, kupuje se na licu mesta, kupuje i prodaje u dvorištu ne odlazi dalje .
U proračunu vrednosti valuta nerazvijenih zemalja nemamo na raspolaganju dokumenta za svu ponudu i potražnju,  proizvodnju i potrošnju…Proračunata vrednost valute u ovim zemljama, na osnovu ponude i potražnje, je netačna i ne daje pravu vrednost snage privrede i društva.

U razvijenim zemljama: Nemačka, Švajcarska … svaka proizvedena roba se registruje, svaka usluga, ponuda i potražnja je prijavljena i naplaćen je porez. U proračunu vrednosti valuta ovih zemalja na raspolaganju su dokumenta obima ponude i potražnje roba, dobara i usluga.

U savremenom svetu imamo ekonomsku i političku saradnju između država; prepliću se ponude i potražnje, upoređuju se međusobne vrednosti valuta siromašnih i bogatih u okolnostima saradnje.
Jasno je da će poređenje vrednosti valuta biti pogrešno-netačno. Zamena novca iz siromašne zemalja novcem iz bogate biće glupa prevara.
Bogatim zemljama odgovara da se ne obelodani prava razmena dobara  i utrošena energija u siromašnim zemljama

Procena vrednosti valute se vrše u svim zemljama.Stanje u tim zemljama je različito: neke zemlje nisu bile u ratu zadnjih sto godina, a neke su u njemu.

Novac u ratu skoro da i ne obavlja svoju funkciju; ide u svoj ekstremni beskonačni minimum, gubi svaku vrednosnu vezu sa peostalim robama i uslugama. Roba, svakako, postoji i u ratnim uslovima: proizvodnja hrane se obavlja koliko-toliko, proizvodnja el energije se održava… Nerealno je da u zemlji ne postoji nikakva proizvodnja, da više nema roba i uluga; ima ih znatno manje , ali ih ima.

U takvim uslovima izostaje registrovanje(skoro potpuno) proizvodnje, ponude i potražnje. Kako je gore navedeno, i u ovom slučaju vrednost domaće valute neće opisivati stvarnu ponudu i potražnju; informativne veze su prekinute, nema podataka o tome čega ima, a čega nema…

U svetu se vrednost valuta, zemalje u ratu, prihvata kao beskonačni minimum-“nula”, svakako da drugoj zaraćenoj strani to odgovara. Jasno je da se ovakvim vrednostima novca ruši dostojanstvo (vrednost) robe, ljudskog rada i samog čoveka.

U prvom i u drugom slučaju, u bogatoj i u siromačnoj zemlji cena električne energije, uglavnom, ostaju na istim pozicijama. Ako uzmemo el za referentnu valutu, imaćemo sasvim druge vrednosti nacionalnih valuta i drugačiju procenu stanja u zemljama.

Precenjivanjem vrednosti sopstvene valute neće biti lako potceniti vrednost tuđe valute ako bar jedan deo valute(zamenjuje) počiva na elu :
Promene vrednost lokalnih referentnih valuta, koje se baziraju ne ceni svoje el. energije, nisu tako česte ni velike; svaka država gleda da zaštiti svoju privredu od naglih i velikih promena cene el. energije, pa zbog svog stanovništva neće podizati cenu el. energije. Na ovaj način se štite i slabije valute drugih država.

Referentna vrednost ela sprečava nagli udar rasta ili pad jedne valute na drugu, naravno, energija je utrošena na sve robe i upotrebna vrednost kwh je ista u obema zemljama. Ovako definisana lokalna referentna valuta ublažiće oštrinu i snagu trenutno najačih valuta na slabe valute.
Jasno je da referntna vrednost ela blago i sinhronizovano deluje na vrednost svih valuta.
Rzlike cena el. energije u različitim državama je mnogo manja nego što su razlike u vrednostima valuta ili plata.

Definicija ela kao referentne  valute
El se može definisati na više načina; zavisi šta će se od njega tražiti i za što će se svet opredeliti- Za teoriju ili za praksu?. Svetske referentna valute su sve lokalne el referentne valute. Jedna referentna svetska valuta ne može postojati.

Referentna svetska valuta el, kao teorijski pojam, može da pokazuje  prosečno i moguće stanje ponude i potražnje, tj. pokazuje svetsku prosečnu cenu potrošnje ili uštede el. energije(energije); teorijski-to je srednja vrednost cena el. energije svih zemalja na planeti, nju ne određuju  centralne banke- već trenutne cene el. energije svih država.

Srednja referentna svetska valuta može biti primenjljiva samo kao teorijski reper u odnosu na lokalne referentne valute; srednja referentna svetska valuta se u praksi se ne može primeniti- neupotrebljiva je:
ne zna se koliko se kwh-va , ela, može dobiti za svetsku srednju vrednost el. energije. Svaka zemlja ima svoju cenu el. energije i za nju odgovarajući broj kwh-a.  

Skok cene el energije u jednoj zemlji ne menja mnogo srednju-prosečnu cenu energije; količina el. energije jedne zemlje je u masi ukupne svetske količine energije, pa je vrednost mase presudna na srednju vrednost; postoji blagi, sinhronizovani teorijski porast ili pad ostalih valuta, a trebalo bi, jer je cela planeta Zemlja jedna zajednica.

Ostavimo teoriju, tj.srednju svetsku cenu el. energije i vratimo se stvarnosti- pojedinačnim i trenutnim vrednostima el. energije u svakoj zemlji, na ukupan porast ili pad proizvodnje el. energije u zemlji sveden na broj tanovnika.

Svetska potrošnja energije je pokrivena el. energijom i energijom od fosilnih goriva: nafta, benzin, plin…Isti slučaj imamao u svakoj zemlji. Za definiciju referentne vrednosti ela, tj., za vrstu energije treba uzeti  električnu energiju; sve pomenute energije se preračunavaju u električnu

Električna energija
El. energija skoro da je apsraktni pojam; “nema masu”, ne prevozi se cisternama, već dalekovodima… Sa druge strane , znamo šta je energija, znamo gde se proizvodi, koliko i zašto se proizvodi… El. energija je narodna roba i u svakom trenutku može postati novac; električna energija  u ćelijama akumulatora( akumulator motornih vozila) se svakog trenutka može zameniti el valutom.

Energija fosilnih goriva
Fosilna goriva su roba, ali se lepo uklapa u manipulacije, trgovinu, plaćanje lokalnim valutama;  energija iz goriva ne može biti osnova za definisanje ela: svetske količine fosilnih goriva se stalno smanjuju, pa će i cena da raste. Obrnuto- proizvodnja el energije ne može nestati. Međutim, osnovna vrednost goriva je uporediva sa osnovnom vrenošću el. energije.

Energija(kwh) iz fosilnih goriva mora se preračunati u kwh el. energije, jer se ne sme dozvoliti da svojom dodatom vrednošću, svojim visokim cenama u budućnosti upropasti ceo zivot na planeti. Procena će biti specifična, ali će se i dalje osnovna vrednost goriva odrediti preko rada-energije. Ova goriva treba koristiti samo za obavljanje teških radova. Naftu u budućnosti tretirati kao moranje, kao suvenir, pa prema njoj moramo pažljivo postupati.

Čak se i fosilna goriva vrlo stabilno, referentno ponašaju u procesima ponude i usluga. Recimo, u inflaciji, za oranje poljoprivrednog zemljišta tačno se znalo koliko litara dizela treba dati za tu uslugu i ta usluga se, kao i sve druge robe i usluge, plaćala naftom-novcem se nije ni pazarivalo.

 Najvažniji način definisanja referentne vrednosti ela je na lokalnom nivou, na teritoriji jedne države; referntna vrednost nacionalne valute bila bi jednaka trenutnoj ceni električne energije u toku jednog meseca, tj. u  prethodnom mesečnom obračunskoom periodu. El bi se koristio paralelno uz postojeći novac. Učesnici u prometu roba i usluga bi jedan drugom plaćali el.energiju po principu: el za el, tj. kwh za kwh.

Početno tržište ela u Srbiji bi moglo iznositi oko 32TWh(35 591GWh u 2016.godini); tržište ela je jednako godišnjoj proizvodnji električne energije(u primeru su izostavljena fosilna goriva).
Na domaćem tržištu, jednom delu domaćeg dinara, referentna valuta bi bila domaći el i trebalo bi da se drži toga.
Domaći referentni el je primaran za domaću valutu. Svaka zemlja treba da ima deo novca u elu i deo u klasičnom obliku; nastojati da el preuzme što veći deo obrta novčane mase.

Kurs referentnog ele jedne zemlje je trenutna cena el. energije u toj zemlji.
Novi kurs  ela se određuje-računa p
reko rasta prodate- utrošene el. energije u odnosu na neki prethodni period; ukupni rast proizvedene el. energije  u odnosu na broj stanovnika te zemlje. Uticaj snage, ili slabosti ekonomije i društva iz prethodnog perioda na porast ili pad cene el. energije je onemogućen i biće eliminisan za sva vremena; na promenu vrednosti ela utiče samo porast ili pad proizvodnje el.energije u  obračunskom periodu u odnosu na prethodni obračunski period i deli se brojem stanovnika te zemlje. .

Pri prelasku na obračun vrednosti lokalane valute u odnosu na el mora se istovremeno definisati i vrednost ela. U prvom obračunu prihvata se postojeće stanje vrednosti cena el. energije u zemlji, kako ne bi došlo do poremećaja tržišta po bilo kojoj osnovi; cena el. energije svake zemle je odraz trenutnog, sveukupnog stanja privrede i društva.

Nova cena el. energije u drugom obračunskom krugu uzrokovana je novim kapacitetima elektropostrojenja, proizvodnjom, prodajom, slkadištenjem(akumulatori motornih vozila), tj. potrošnjom proizvedene el. energije, Nova proizvodnja i distribucija el. energije proporcionalna je  opštoj potrošnji i BDP-m.

Postoje samo dva obračunska perioda:
-Prethodni obračunski period je obračunski period cene el. energije iz prošlog meseca. Cena u tom periodu je nulta cena el. energije i služi za proračun nove vrednosti ela
-DrugI obračunski period za proračun vrednosti ela sledi iza prvog obračunskog perioda. Ukoliko  postoji povećanje potrošnje(ili pad potrošnje) energije, imamo novi porast ili pad vrednosti ela. Nova cena el. energije je proporcionalana povećanju(priraštaju) ili padu potrošnje energije po stanovniku jedne zemlje, tj. prodaji el. energije.
Lokalne ref. valute u svakoj zemlj, na neki način, već postoje kroz cenu el. energije.

Da bi do kraja definisali lokalnu ref. valutu, postojeći način utvrđivanja cene el. energije se mora menjati. Kako promeniti-korigovati dosadašnji način utvrđivanja cene el. energije? Moramo se vratiti tamo gde treba da se vratimo, i da vidimo od čega zavisi vrednost ele? – vrednost ele zavisi od:

-Cena koštanja postojećeg-ih postrojenja, cena koštanja proizvodnje, amortizacija postrojenja, generalni remonti-investicije…

– Drugi deo osnovne vrednosti el energije je cena koštanja distribucije el. energije.
Mora se prestati sa određivanjem cene el. energije kad to neko traži.

Teorijski bi bilo interesantno razmotriti i uporediti svetsku srednju cenu el. energije sa cenom koštanja svih roba i usluga(DBP) u svakoj zemlji.

Cena koštanja proizvedene el energije određuje se klasičnim postupcima -kalkulacijom, to zna svaki projektant, svaki ekonomista-računovođa. Takođe, cena koštanja izgradnje elektrana je u svetu svakom dostupna, cene u svetu moraju biti približno iste jer je vrlo malo proizvođača opreme za elektrane.

Takođe, potrebno je da se definiše jedinstvena metodologija- kalkulacija za promenu cene el. energije. Svako povećanje i pad potrošnje-prodaje el. energije je parametar za računanje priraštaja cene el. energije.

Primer:
Cena sruje je u Srbiji porasla od oktobra 2016.godine. Vrednost referentnog ela za jedan deo dinara treba da opadne ako nema porasta proizvodnje el. energije( ili kreditiranja izgradnje postrojenja za proizvodnju) a time i vrednost tog dela dinara.

Zadnjih dvadesetak ledenih dana 2016. I 2017. godine elekrane u Srbiji rade punim kapacitetom i 24h dnevno; zbog ovakvog porasta potrošnje vrednost domaćeg ref. ela bi porasla, pa bi i vrednost dinara porasla.

Snaga srpske Elektroprivrede je očigledna; dvadeset dana postrojenja rade punom snagom i bez ijednog kvara. Od snage privrede, tj. proizvodnje i potrošnje zavisi i vrednost dinara.

Zašto vrednost dinara za te dane ne bi porasla? Zašto zvanični kurs dinara ovih dana stalno opada? Kakva je veza proizvodnje i zvaničnog kursa dinara? Da li je zvanični kurs dinara važniji od likvidnosti dinara u Srbiji?

Da li je danas, 14.01.2017. godine, NB Srbije dovoljno hrabra da izvrši prostu kalkulaciju i poveća vrednost(bar stoti deo,) dinaru na kraju januara?”

U februaru broj ledenih dana biće manji, protrošnja el. energije biće manja, pa će vrednost ela da opadne. Dinar će ponovo da se vratiti na neku nižu vrednost.

Krene li se, usvoji li se el za referentnu valutu, dobar deo dinara bi imali u klasičnom obliku, kao i do sada, a drugi, manji deo, bi bio el dinar.
Dakle:
– Vrednost kursa  dinara se određuje na postojeći način, uz postepene  promene. Poželjno je da klasičnog dinara bude sve manje i manje, a da se povećava količina el dinara, usavršavajući način određivanja njegove vrednosti.
-Kurs klasičnog dinara se procentualno koriguje promenom vrednosti ela i količine ela, tj. promenom prodaje-potrošnje el. energije u odnosu na prethodni mesečni obračunski period i u odnosu na broj stanovnika zemlje.

Pomenuta promena prodaje-potrošnje el. energije obuhvata:
-prodaju el. energije proizvedene u elektranama;
– prodaje-potrošnje fosilnih goriva, prodati ekvivalent energije fosilnih goriva, tj. ekvivalentni rad – energije fosilnih goriva današnjih toplotnih motora.

Međusobni odnos lokalnih referentnih valuta u dvema zemljama, različitih novčanih valuta, se određuje preko priraštaja vrednosti ela (jedinice za obračun) po jednom kwh u jednoj i drugoj zemlji.
Na taj način se određuju odnosi postojećih novčanih valuta u  tim zemljama.

Svetska referentna valuta je krajnji cilj:
Kada se izjednače vrednosti svetske i domaće referentne valute može se reći da je planeta
Zemlja jedno tržište. Do izjednačenja ne sme doći po nećijoj volji ili naredbi…

Ne sme se dozvoliti promena cene el. energije u zemlji po željama tržišta drugih država,unija…

Cena el. energije se zasebno formira u svakoj državi i prema tržišnim mogućnostima svog naroda, tj. stanovništva svake države. Za svaku zemlju je domaća referentna valuta veoma važna.
Važan razlog  formiranja domaćeg referentnog ela je dugoročna likvidnost domaće valute, i ne treba taj cilj mešati sa trenutnim događanjima na svetskom tržištu.

Krajnji cilj je proces formiranja tržišta ela, a ne rok i datum kada će se to desiti. U ovom procesu će se, u svakoj zemlji, postepeno, sve više i više kontrolisati vrednost cene el. energije, na isti način i istom-jedinstvenom metodologijom.

Referentna novčana vrednost ela se ne ponaša u istim situacijama kao postojeće valute:
-Osobina ela dolazi
do izražaja u trenutku kada Narodna banka razmišlja o ubacivanju dodatne količine novca u promet, kupovini strane valute….
Ubacivanjem ela u promet značilo bi kao i fizičko ubacivanje novca, ali suštinske razlike su ogromne; ubacivanje nove količine ela znači  potrošnju el. energije, znači porast usluga i proizvodnje, rast vrednosti domaće valute.

Ubaciti strani novac potrošnju, a ne u izgradnju energetskih postrojenja, znači oboriti vrednost domaće valute.

Imamo li kapacitete tih elektrana? Kako se to može postići? Kako postići stabilan obrt ela i u dovoljnoj meri?
Prvo je potrebno izgraditi domaće energetske kapacitete koji podmiruju potrebe godišnje proizvodnje el. energije u Srbiji.
Nakon toga, izgraditi energetska postrojenja- radnih i rezervnih kapaciteta koja omogućavaju povećanje proizvodnje el. energije u vreme njene najveće tražnje , kao i nesmetan remont elektrana. Pogledaj link:
https://gradiuinflaciji.wordpress.com/ucesce-naroda-u-izgradnji-derdapa-3-akcionarstvo-i-kapital/

Maksimalni kapacitet elektropostrojenja, potreban za nesmetan rad finalnog tržišta ela, je 40% iznad postojećih kapacitete sa kojima se podmiruje godišnja potrošnja el. energije.

Održivost postrojenja, koja rade kao rezervna postrojenja i stupaju u proizvodnju po potrebi, postiže se mogućnostima kupovine el energije, nekoliko meseci pre njene upotrebe.
Dodatne mogućnosti održivosti izgradnje elektrana videti na: http://www.bastabalkana.com/2015/04/treba-li-nam-hidroelektrana-od-2-gw-bez-dinara-kredita/ ,
http://www.bastabalkana.com/2015/05/predlog-i-resenje-za-penzije/

Izuzetno svojstvo el će pokazati u oblasti uštede el. energije upotrebom izolacionih materijala, primenom efikasnih termodinamičkih ciklusa : izgadnja energetskih kuća, primeni toplotnih pumpi… …  smanjuje potrošnju i proizvodnja el. energije.

Da ne bi pad potrošnje uticao na pad vrednosti ele vršiće se korekcija uštede el. energije. Smanjenje potrošnje el. energije se računa kao fiktivna potrošnja el. energije ili fosilnih goriva.

Proračun fiktivne potrošnje, tj. uštede el. energije je vrlo jednostvan; polazi se od vrednosti proizvedene- prodate količine izolacionog materijala(stiropor, mineralna vuna..), prodatih snaga toplotnih pumpi, toplote termalnih izvora… građevinskih gabarita- zapremine energetske kuće…

Svaka ušteda energije , nastale primenom tehnoloških rešenja, podiže vrednost nacionalne valute u zemlji. Takođe, imamo blagi porast i ostalih valuta, prostor je zajednički.

-El. energija se ne ponaša u istim situacijama kao ostale robe
Kao primer je specifičnost stvaranja dodatne vrednosti el. energije na tržištu jedne zemlje:

Dodatna vrednost robe pada na tržištu ako je na tržištu više robe nego kupaca. Za el. energiju se to ne može reći; troši se onoliko koliko se istog trenutka proizvodi, potrošnja je jednaka proizvodnji u svakom trenutku, generatori rade i neko troši struju.

Nema viška el. energije u mreži, nema viška robe, pa ne može biti ni promene vrednosti cene el. energije, ni pada vednosti ela;
pad vrednosti ele imamo samo ako se u zadnjem mesecu proizvede manje el. nergije u odnosu na prethodni mesec.
Za ostale robe veći obim proizvodnje znači manju dodatnu cena robe u potražnji. Proizvodnja el. energije je kao u restoranu: sprema se što je naručeno.

Međutim, proizvede li se veći broj kwh-a – ostvaruje je porast proizvodnje el. energije, pa osnovna-upotrebna vrednost ela u masi poraste. Raste proizvodnja el. energije-raste i najzdraviji deo DBP, i po toj osnovi raste vredenost domaće valute, jer je deo osnovne vrednosti domaće valute direkno zavisan od vrednosti ela.

-Vrednost referentne valute ne bi trebalo da se određuje u bankama:
Taj posao treba da rade specijalizovane naučne ustanove: fakulteta, instituta……U njima će se odrediti vrednost ela na osnovu porasta ili pada potrošnje el. energije, i cene el. energije u zadnjem obračunskom periodu.
Banke treba da prihvate izveštaje o trenutno izračunatoj referentnoj vrednosti ela i domaće valute

U naučnim ustanovama bi se, na osnovu empirijskih podataka o proizvedenoj- utrošenoj el. energiji i distribuciji određivala vrednost ela:
Uz ostalu proizvedenu robu treba da ide i podatak o količini utrošene el.energije ili energije fosilnih goriva, i njihovo procentualno učešće u ukupnoj ceni proizvoda ili usluga.

Ukupna vrednost BDP, usluga, broj stanovnika i podatak o procentualnom učešću energije u tome daje naučnicima mogućnost da kvalitetnije odrede vrednosti ela i domaće valute

Prihvatljivo je, a na osnovu izveštaja specijalizovanih naučnih ustanova, da cena el. energije u zemlji raste samo na osnovu zahteva privrede zemlje domaćina, a nikako po zahtevima drugih zemalja.

                                                        EL TRŽIŠTE

Eksperimentalno uvođenja el tržišta je bezbedo za sve učesnike i ne može izazvati štetne posledice; eksperimentalno el tržište i realno el tržište se ne razlikuje. Zakoni el. tržišta su vrlo jednostavni; ne menjaju se postojeći zakoni, osim što će se paralelno koristiti dinar i el.  Oblikovanje el. tržišta mora se definisati kroz zajedničku saradnju naroda, NB Srbije i Vlade.

Pored postojećeg dinarskog tržišta u Srbiji, paralelno se postavlja el tržište.
Početno tržište ela,
u eksperimentalnom- probnom paketu, u Srbiji bi moglo iznositi oko 32TWh. tržište ela jednako godišnjoj proizvodnji električne energije.

-Drugi deo elovog tržišta mogu razviti  obični građani ulaganjem svog novca u izgradnju energrtskih postrojenja kao što sam opisao u: http://www.bastabalkana.com/2015/04/treba-li-nam-hidroelektrana-od-2-gw-bez-dinara-kredita/ ,
http://www.bastabalkana.com/2015/05/predlog-i-resenje-za-penzije/ .
2GW novih postrojenja bi omogućio građanski fond oko 750 000 000 evra godišnje, drugi deo novca zaštićen od inflacije i destva stranih valuta.

-Pored elektrana moraju se graditi i distributivna postrojenja; valja graditi distributiva postrojenja po istom principu kao i elektrane- učešće naroda u izgradnji postrojenja.

-Strani državljani mogu učestvovati u izgradnji elektrane samo kao akcionari. U slučaju da učestvuju u izgradnji elektrane kao kreditori, povraćaj kredita mogu tražiti u kwh-a ili elima distributera za njihovu zemlju.

-Klasične kredite od banaka treba odbaciti.

-Treći podsticaj bi mogla dati NB Srbije aktiviranjem 2,5% svojih pasivnih zlatnih poluga ili dinarskih rezervi, što do sada nije bilo.

-Četvrti podsticaj– štednja građana u elima kod NB Srbije i združivanje štednje i pomenutih 2,5% dinarskih rezervi.

Monopol i borba za tržište – cene el. energije.  Samoregulacija vrednosti ela.

Kod nas cena el. energije koju Elektrodistribucija prodaje građanima ne zavisi mnogo od cene el. energije na Elektrani; cena el. energije u Elektrodistribuciji mnogo je veća zbog drugih razloga.

Razumljiv je monopol kada jedno lice proizvodi i prodaje, ali je razumljivo da je je još gore ako jeno lice proizvodi a drugo prodaje.

El na svom tržištu vrši samoregulaciju  cene el. energije. Nužan uslov samoregulacije cene el. energije je većinsko učešće narodnog  novca-kapitala u izgradnji novih elektrana i distributivne mreže.
U takvim okolnostima el utiče na cenu el. energije mada je i sam cena el. energije:
-Kreditor kupuje od pravnog lica- Elektrane, kwh-e, dakle kreditira izgradnju elektrane. Elektrana vraća kreditoru kwh u elima po ceni koju bi kreditor(građani), u tom trenutku plaćao i Elektrodistribuciji.
-Razlika u ceni struje el. energije koju prodaje Elektrana i Elektrodistribucija je 2.5 puta-bez PDV-a,  do 3,33-sa PDV-m  Na taj način, Elektrana kreditoru vraća 2,5kwh, odnosno 3.33kwh za jedan kwh; što je cena struje u Elektodistribuciji veća, veća je i vrednost pomenutog odnosa cena.

Elektrana je u obavezi da vraća kreditorima ele, pa  je prinuđena da se bori da ovaj odnos bude što manji.

Samoregulaciju cene el. energije imamo i u elektrodistribucijama:
Elektrodistribucuja je u obavezi da vraća kreditorima ele, pa  je prinuđena da ne diže cenu el. energije jer se kredit vraća u kwh-ma i ne isplati joj se da ono što treba da vrati bude skuplje.

                                          KAMATE

Kamata na kredite u elima, kao i štednja u elima, ne bi trebala da postoji-nulta kamata. Zašto nulta kamata?- zato što na upotrebnu vrednost ela, kwh inflacija nema dejstvo. El menja svoju vrednost samo kada se menja cena el. energije.

Fizički izgled el novčanice
El novčanica nema svoj fizički izgled jer se radi o broju kwh-va, ali se broj kwh može upisivati na uplatnicu, priznanicu, el platnu karticu, u bazu podataka….

Napomena:
Primena ela je moguća i bez razvijenog el tržišta. Naravno, primeri primene ela, dalji razvoj el tržišta… opisao bih u posebnom člaku. 

Cenu el. energuje ne određivati po modelu koji važi za sve druge robe; druge robe su samo robe, a el. energija je roba, energija i valuta.

Možda će se sutra ili u budućnosti misliti drugačije. Predstoji nam  navikavanje na nove vrednosti novca.

Nadam se da će članak podstaći širi krug ljudi da dublje posmatraju pojam i svostva el. energije. – Proizvedena i utrošena el. energija, ili neka koja će se u budućnosti otkriti, je referentni parametar procene stanja  privrednog i društvenog života i parametar procene aktivirane energije na planeti Zemlji.
ENERGIJA nije prosta stvar koju bi trebalo posmatrali  kao našto što se troši- ona je mnogo više od toga.

Napomena:
Svaki članak, pa i ovaj, se ažurira, dopunjava, pojašnjava i ispravlja. Međutim, zamisli i ideje u člancima su suština i ne menjaju se.

Autor predloga:
dipl. maš. inž.Mladen Popović